Vibrationsanalys

Vibrationsanalys vid markarbeten och sprängningar

Vid olika markarbeten och sprängningar påverkas omgivningen på flera sätt av vibrationerna varför en korrekt vibrationsanalys är otroligt viktigt innan arbetet påbörjas. Vibrationer som uppstår sträcker sig långt och kan skapa stora förändringar i marken. Vi utför pålitliga vibrationsanalyser och mätningar som tydligt visar på vilket sätt som arbetet påverkar den omkringliggande miljön.

Korrekt vibrationsanalyser och tillförlitliga vibrationsmätningar är en grundläggande förutsättning för säker sprängning. När en sprängladdning detonerar så skickas chockvågor och vibrationer genom stora områden av berg och mark i omgivningen.  Om vibrationsanalysen och sprängladdningen inte är uträknad på korrekt sätt så kan bli skador i både miljön och omkringliggande fastigheter. Mätning och vibrationsanalyser gör det även enklare att planera arbetet. Den direkta strömmen av information gör det lätt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På detta sättet minimerar man risken för oväntade skador i omgivningen. 

Riskanalys

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB upprättar projektanpassade vibrationsanalyser och riskanalyser som hjälper er under hela arbetet. Innan arbetet eller sprängning påbörjas är det viktigt att analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minimeras risken för skador på byggnader och miljö.

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning erbjuder vi en detaljerad analys med fokus på vibrationer och dess påverkan på den omkringliggande miljön.

Detaljerad risk- & vibrationsanalys

Våra analyser är detaljerade och enkla att förstå och baserad på Svensk Standard 460 48 66:2011, Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, samt Svensk Standard SS 02 52 11, Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spont-, schakt- och packning. 

Vibrationsanalys och riskanalys innehåller bland annat:

 • Sakförhållanden inom arbetsområdet
 • Förutsättningar inom riskområdet
 • Ledningar i mark samt kontroll av ev. tunnlar och kulvertar
 • Risker vid markarbeten i lösa jordarter med sämre bärighet
 • Markrörelser
 • Dokumentation av risker
 • Besiktningsomfattning (syneförrättningar före och efter markarbeten)
 • Provtryckningar av skorstensstockar
 • Vibrationskänslig utrustning
 • Vibrations- och accelerationsmätningar
 • Mätpunktsplaceringar
 • Beräkning av maximalt tillåtna vibrations- och accelerationsnivåer
 • Kontroll och åtgärdsprogram
 • Sprängning vid nygjuten betong
 • Trafikavstängningar
 • Smuts och damm
 • Tjälad mark
 • Bullerpåverkan
 • Kontroll och åtgärdsprogram
 • Information vid mark- och pålningsarbeten
Vibrationsanalyser

Behöver ni hjälp?

Vi utför vibrationsanalyser runt om i hela Sverige. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster inom mätning, analys och kontroll. Hansa är en ledande aktör inom sprängteknisk rådgivning, riskanalys, vibrationsmätning och omgivningskontroll. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet av analyser och avancerad mätteknik kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning. Våra uppdragsgivare är entreprenörer, byggherrar, kommuner och projektkonsulter.