Vi står gärna i nära dialog med våra uppdragsgivare och säkerställer att ert projekt sker i enlighet med gällande regler och med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Sprängteknisk rådgivning och omgivningskontroll

Hansa är en av Stockholmsregionens äldsta aktörer inom sprängteknisk rådgivning och omgivningskontroll. Med 50 års samlad erfarenhet har vi hög kompetens inom området och våra tjänster omfattar allt inom riskanalys, kontroll, buller- & vibrationsmätning samt besiktning i hela landet. Vi ger kontinuerlig återkoppling i realtid för att optimera arbetet under projektets gång. 

Kontakta oss inför planerade markprojekt som kan innebära vibrationer, buller eller dammalstrande arbeten. Vi står gärna i nära dialog med våra uppdragsgivare och säkerställer att ert projekt sker i enlighet med gällande regler och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Detta skapar trygghet för er som byggherre och entreprenör men också för människor runt om kring.

”Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet, avancerad mätteknik och djup kunskap, kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning.”

Riskanalys vid sprängning, pålning, sponting, schaktnings- och packningsarbeten

Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB upprättar en projektanpassad riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt.

Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt analys och föreslagna åtgärder minimeras risken för uppkomna skador på kringliggande byggnader, människa och miljö.

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen erbjuder vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB dig en detaljerad riskanalys med fokus på vibrationer och dess påverkan på den kringliggande miljön.

För oss är det viktigt att både beställare och tredje man känner sig trygg innan ett byggprojekt startar.

Det finns många hinder när det kommer till att förutse mark eller omgivningens reaktioner vid markarbete. Därför ska enligt Svensk Standard SS 460 48 66 en riskanalys alltid upprättas vid alla vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning, spontning, schaktnings- och packningsarbeten.

 

Detaljerade riskanalyser

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll ABs riskanalyser är detaljerade och enkla att förstå för dig som beställare. Riskanalyserna är baserad på Svensk Standard 460 48 66:2011, Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, samt Svensk Standard SS 02 52 11, Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spont-, schakt- och packning och omfattar:

 • Sakförhållanden inom arbetsområdet
 • Förutsättningar inom riskområdet
 • Ledningar i mark samt kontroll av ev. tunnlar och kulvertar
 • Risker vid markarbeten i lösa jordarter med sämre bärighet
 • Markrörelser
 • Dokumentation av risker
 • Besiktningsomfattning (syneförrättningar före och efter markarbeten)
 • Provtryckningar av skorstensstockar
 • Vibrationskänslig utrustning
 • Vibrations- och accelerationsmätningar
 • Mätpunktsplaceringar
 • Beräkning av maximalt tillåtna vibrations- och accelerationsnivåer
 • Kontroll och åtgärdsprogram
 • Sprängning vid nygjuten betong
 • Trafikavstängningar
 • Smuts och damm
 • Tjälad mark
 • Bullerpåverkan
 • Kontroll och åtgärdsprogram
 • Information vid mark- och pålningsarbeten

Vibrationsmätning och vibrationsanalys

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar i marken. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB har vibrationer som huvudfokus och vi utför pålitliga vibrationsanalyser och vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar dig på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning.
 

Följ vibrationsmätningen på webben och få larm via SMS

Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB använder oss av mätutrustning samt mätsystem som är marknadsledande i Sverige. Larmnivåer sätts och går ut som SMS och eller e-post om vibrationsnivåerna skulle bli höga. Detta ger dig möjlighet att ta del av aktuell information direkt när den inträffar.

Med en noggrann övervakning av vibrationsnivåerna förenklas planeringen av arbetet. Den direkta strömmen av information gör det enkelt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan arbetet löpa snabbt och smidigt samtidigt som risken för oväntade skador i omgivningen minimeras.

Experter på vibrationsanalys

Korrekt vibrationsanalyser och tillförlitliga vibrationsmätningar är en grundläggande förutsättning för säker sprängning. När en sprängladdning detonerar så skickas chockvågor och vibrationer genom stora områden av berg och mark. Så om laddningen inte är uträknad på rätt sätt kan detta orsaka skador i miljön och närliggande byggnader.
Vibrationsmätning och vibrationsanalyser gör det även mycket enklare att planera arbetet. Den direkta strömmen av information gör det lätt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan man jobba med största möjliga framfart, samtidigt som man minimerar risken för oväntade skador i omgivningen. Läs mer om vibrationsmätning!

Syneförrättning & besiktning vid sprängning

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas och sprickor kan uppkomma. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB utför besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningsförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt Ert byggprojekt.

För att urskilja ifall den vibrationsalstrande verksamheten orsakat några förändringar på din fastighet utför vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB syneförrättning / besiktning enligt följande steg.

Förbesiktning

En förbesiktning utförs innan den vibrationsalstrande verksamheten startar. Här dokumenteras noggrant all befintlig sprickförekomst. Även komplettering med fotografering utförs, allt enligt Svensk Standard. Med hjälp av en förbesiktning får både fastighetsägaren och beställaren en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Förbesiktningen är även ett stort steg i att trygga omgivningen då många människor i anslutning till ett byggprojekt kan känna en oro för de kommande arbetena. Vid avslutad förbesiktning skickas förbesiktningsprotokollen ut till tredje man/fastighetsägarna.

Mellanbesiktning

En mellanbesiktning kan även bli aktuell ifall en tillkommande entreprenör startar markarbeten i anslutning till befintligt arbetsområde, men även för att hålla isär entreprenörernas arbete så att inga tvister uppstår.
Det kan även vara nödvändigt att utföra en mellanbesiktning under projektets gång ifall ett riktvärde gällande vibrationer har överskridits.

Efterbesiktning

Vid avslutade markarbeten utförs en efterbesiktning/slutbesiktning. Här dokumenteras eventuellt tillkommande sprickor med förbesiktningsprotokollet som underlag. Vid förändringar erbjuder Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB skadeutredning. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB tar alltid tydliga ställningstagande så inga tveksamheter uppstår i efterhand.

Slutdokumentation

Efter avslutat projekt sammanställer Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB alla protokoll som upprättats under projektets gång samt ett följebrev som klargör ifall förändringar noterats eller inte. En produkt som är bra att ha med sig i projektdokumenteringen eller ifall klagomål skulle uppkomma i efterhand. Slutdokumenationen levereras vanligtvis i digital form.

Projektledning inom omgivningspåverkan

Har du ett bygg- eller anläggningsprojekt att fokusera på? Har du varit med om att människor i omgivningen klagar på vibrationer och skador som uppkommit? Känner du att tiden många gånger inte räcker till med uppföljning och hantering av dessa klagomål? I sådana fall är du inte ensam.
 
Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB erbjuder projektledning inom konsultområdet vibrationsteknik och omgivningshantering i ditt projekt. Låt oss ta hand om allt från riskanalyser, besiktningar, vibrations- och bullermätningar, pressionsavvägning till tredjemanskontakt.
Speciellt vid projekt som pågår under en längre tid kan det vara skönt att låta en konsult med hög kompetens inom området, trygga omgivningen runt ert projekt så ni kan fokusera på det ni är duktiga på.