Syneförättning - Besiktning - Sprängning

Vi utför syneförrättning & besiktning av fastigheter vid vibrationsalstrande arbeten som sprängning, pålning, schaktning, spontning och andra markarbeten.  Vid besiktningen undersöker vi ifall sprängningen eller den vibrationsalstrande verksamheten orsakat några förändringar på byggnader i närområdet.

Syneförättning & besiktning vid sprängning

I och med att vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande fastigheter och byggnader påverkas och sprickor kan uppkomma. Vibrationsalstrande arbeten kan vara sprängning, pålning, schaktning, spontning och andra markarbeten. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll utför syneförrättning / besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningen eller syneförrättningen är ett stort och viktigt steg för att trygga fastigheterna i omgivningen runt bygget. För att undersöka ifall den vibrationsalstrande verksamheten orsakar några förändringar på din fastighet utför vi syneförrättning i flera steg.

Förbesiktning – före sprängning

En förbesiktning utförs innan sprängning eller innan annan vibrationsalstrande verksamheten startar. Här dokumenteras noggrant all befintlig sprickförekomst. Även komplettering med fotografering utförs, allt enligt Svensk Standard. Med hjälp av en förbesiktning får både fastighetsägaren och beställaren en överblick på fastighetens befintliga status innan några arbeten påbörjas. Förbesiktningen är även ett stort steg i att trygga omgivningen då många människor i anslutning till ett byggprojekt kan känna en oro för de kommande arbetena. Vid avslutad förbesiktning skickas förbesiktningsprotokollen ut till tredje man/fastighetsägarna.

Mellanbesiktning – se till så riktvärden hålls

En mellanbesiktning kan även bli aktuell ifall en tillkommande entreprenör startar markarbeten i anslutning till befintligt arbetsområde, men även för att hålla isär entreprenörernas arbete så att inga tvister uppstår. Det kan även vara nödvändigt att utföra en mellanbesiktning under projektets gång ifall ett riktvärde gällande vibrationer har överskridits.

Efterbesiktning – efter sprängning

Vid avslutad sprängning eller annat markarbete utförs en efterbesiktning/slutbesiktning. Här dokumenteras eventuellt tillkommande sprickor med förbesiktningsprotokollet som underlag. Vid förändringar erbjuder Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB skadeutredning. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB tar alltid tydliga ställningstagande så inga tveksamheter uppstår i efterhand

Syneförrättning & besiktning vid sprängning

Syneförättningens slutdokumentation

Efter avslutat projekt sammanställer Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB alla protokoll som upprättats under projektets gång samt ett följebrev som klargör ifall förändringar noterats eller inte. En produkt som är bra att ha med sig i projektdokumenteringen eller ifall klagomål skulle uppkomma i efterhand. Slutdokumentionen av besiktningen eller syneförättningen vid sprängning eller andra markarbeten som spontning och pålning levereras vanligtvis i digital form. 

Kontakta oss för besiktning & syneförättning vid sprängning och markarbeten

Har ni några frågor eller funderingar kring syneförrättning eller besiktning vid sprängning, markarbeten eller annat vibrationsalstrande arbete som pålning och spontning med mera så tveka inte att kontakta oss. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll har kontor i Stockholm, Uppsala och Kalmar men utför besiktningar runt om i hela Sverige. Vi utför även vibrationsmätningar och riskanalyser.

Besiktning markarbeten & sprängning