Riskanalys Sprängning & Vibrationer

Riskanalys vid sprängning och vibrationsalstrande arbete som pålning, sponting, schaktning och packning.

Riskanalys vid sprängning

Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB upprättar en projektanpassad riskanalys vid spränging och vibrationsalstrande arbeten som hjälper dig under hela projekttiden. Riskanalys sprängning innefattar ofta även syneförrättning (besiktning) av fastigheter och byggnader i området. Detta görs både före och efter sprängningen. Vibrationsmätare sätts upp på alla byggnader inom riskområdet. Maxvärden för vibrationsvärden som får uppstå vid sprängning är upprättade enligt Svensk Standard. Värdena i analysen är beräknade så att det inte ska finnas risk för vibrationsskador på fastigheten så länge maxvärdena inte överskrids. 

Riskanalys vid markarbeten som pålning, spontning, schaktning & packning.

Förutom vid sprängning så behövs det en riskanalys vid markarbeten där vibrationer från arbetet kan skada kringliggande byggnader.
Exempel på vibrationsalstrande arbete där en riskanalys bör upprättas är pålning, sponting, schaktning och packningsarbeten. Innan ett bygg- eller anläggningsarbete påbörjas är det viktigt att kartlägga och analysera omgivande miljö. Med rätt riskanalys och föreslagna åtgärder minimeras risken för uppkomna skador på kringliggande byggnader, människa och miljö. Det finns många hinder när det kommer till att förutse mark eller omgivningens reaktioner vid markarbete. Därför ska enligt Svensk Standard SS 460 48 66 en riskanalys alltid upprättas vid alla vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning.

Detaljerad analys av olika risker med fokus på vibrationer & sprängning

För att förhindra skadlig påverkan på omgivning, underlätta valet av arbetsmetod och utrustning under planeringsfasen upprättar vi en detaljerad riskanalys med fokus på vibrationer och dess påverkan på den kringliggande miljön. Riskanalys vid sprängning och olika markarbeten är baserad på svensk standard.

Detaljerade riskanalyser

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll ABs riskanalyser vid sprängning, pålning, schaktning, packning, spontning och andra vibrationsalstrande markarbeten som är detaljerade och enkla att förstå för dig som beställare. Riskanalyserna är baserad på Svensk Standard 460 48 66:2011, Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader, samt Svensk Standard SS 02 52 11, Vibration och stöt – Riktvärden och mätmetod för vibrationer i byggnader orsakade av sprängning eller pålning, spont-, schakt- och packningsarbeten omfattar:

 • Sakförhållanden inom arbetsområdet

 • Förutsättningar inom riskområdet

 • Ledningar i mark samt kontroll av ev. tunnlar och kulvertar

 • Risker vid markarbeten i lösa jordarter med sämre bärighet

 • Markrörelser

 • Dokumentation av risker

 • Besiktningsomfattning (syneförrättningar före och efter markarbeten)

 • Provtryckningar av skorstensstockar

 • Vibrationskänslig utrustning

 • Vibrations- och accelerationsmätningar

 • Mätpunktsplaceringar

 • Beräkning av maximalt tillåtna vibrations- och accelerationsnivåer

 • Kontroll och åtgärdsprogram

 • Sprängning vid nygjuten betong

 • Trafikavstängningar

 • Smuts och damm

 • Tjälad mark

 • Bullerpåverkan

 • Kontroll och åtgärdsprogram

 • Information vid mark- och pålningsarbeten

Riskanalys vibrationer
Riskanalys sprängning stockholm

Kontakta oss för en riskanalys vid sprängning och annat vibrationsalstrande arbete

Har ni några frågor eller funderingar kring riskanalyser vid sprängning eller annat vibrationsalstrande arbete som pålning, schaktning och spontning med mera så tveka inte att kontakta oss. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll har kontor i Stockholm, Uppsala och Kalmar.

Vi utför även vibrationsmätningarvibrationsanalyser och besiktningar!