Hansa är en av Stockholmsregionens äldsta aktörer inom sprängteknisk rådgivning och omgivningskontroll. Med 50 års samlad erfarenhet har vi hög kompetens inom området och våra tjänster omfattar allt inom riskanalys, kontroll, mätningar av olika slag och besiktning. Vi ger kontinuerlig återkoppling i realtid för att optimera arbetet under projektets gång.

Kontakta oss inför planerade markprojekt som kan innebära vibrationer, buller eller dammalstrande arbeten. Vi står gärna i nära dialog med våra uppdragsgivare och säkerställer att ert projekt sker i enlighet med gällande regler och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Detta skapar trygghet för er som byggherre och entreprenör men också för människor runt om kring.

”Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet, avancerad mätteknik och djup kunskap, kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning.”

Riskanalys och sprängteknisk rådgivning


Riskanalys och sprängteknisk rådgivning erbjuds för att undvika skada på personer, utrustning och miljö vid anläggningsarbeten. Med Hansas kompletta riskanalyser kan varje uppdragsgivare känna trygghet med att projekt sker inom satta gränsvärden, att eventuella kontrollåtgärder finns specificerade liksom att oförutsedda kostnader minimeras. En riskanalys är ett juridiskt krav, men även ett konkret verktyg som entreprenören med fördel kan använda i sitt arbete.

För mer information om hur Hansa kan säkra era processer, kontakta oss:

Kontakt

Våra tjänster innefattar:

 • Riskanalys samt beräkning av högsta rekommenderade vibrationsvärde mm.
 • Avancerad sprängteknisk rådgivning.
 • Inventering och redovisning av bebyggelse, anläggningar, utrustningar och annan störningskänslig verksamhet i området.
 • Restriktioner för markvibrationer, luftstötvågor och buller.
 • Förslag på lämpliga mätpunkter för vibrationskontroll.
 • Sammanställning av utrustning som bör vibrationsisoleras.
 • Bergsprojektering.
 • Arbetsplaner.

Vibrations- och omgivningskontroll


De flesta markarbeten orsakar vibrationer, buller och damm vilket påverkar omgivningen, både personer, utrustning och fastigheter. Innan grundläggning av nya byggnader och konstruktioner kan påbörjas eller vid anläggning av ny infrastuktur behöver ofta olika typer av markarbeten genomföras, till exempel bergsprängning, pålning, spontning, schaktning eller packning, Även tung trafik tas i beaktande. Med professionell vibrations- och omgivningskontroll kan du minimera risken för skador på kringliggande fastigheter, känslig utrustning och inverkan på kringboendes vardag samt företags dagliga verksamhet.

Instrumentuthyrning

Större projekt kräver många mätpunkter. Vi samarbetar gärna med våra branschkollegor och uppdragsgivare för att tillgodose behov av mätutrustning. Hyra debiteras per kalenderdag fr.o.m. monteringsdagen t.o.m. demonteringsdagen. Kunden ansvarar för vibrationsinstrumenten under hyresperioden.

För mer information om hur vi kan säkerställa våra uppdragsgivares processer, vänligen kontakta oss:

Kontakt

Våra tjänster innefattar: 

 • Montering, demontering och kontinuerlig tillsynav vibrationsmätare.
 • Programmering, fjärrstyrning och realtidsrapportering för kontinuerlig optimering.
 • Dokumentation, bygghandlingar.
 • Kontinuerlig redovisning i realtid samt slutrapportering av resultaten av mätningarna.
 • Mätning och monitorering av vibrationer.
 • Redovisning av transienter och kurvförlopp.
 • Mätning och monitorering av acceleration.
 • Mätning och monitorering av komfort.
 • Mätning och monitorering av buller.
 • Mätning och monitorering av damm.
 • Vibrationsisolering av extra känslig utrustning.

För- och efterbesiktningar


För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utför Hansa för- och efterbesiktningar. På så sätt kan man kontrollera eventuella förändringar som kan uppstå på närliggande fastigheter och anläggningar. Störningar vid sprängning, pålning eller spontning är ofta oundvikliga, men skall alltid ske inom ramarna för uppsatta gränsvärden. Skulle det i efterhand uppstå frågor är det därför viktigt att besiktning sker före och efter samt att dessa noggrant protokollförts och dokumenterats. Alla arbeten utförs i enlighet med rådande regelverk, såsom Svenska Standarder etc.

Kontakt

I våra besiktningar ingår:

 • Kontakt och avisering till fastighetsägare.
 • Fackmässig okulär besiktning in- och utvändigt inklusive fotografering.
 • Sammanställning/dokumentation av besiktningsarbeten.
 • Distribution av besiktningsdokumentation till beställare och fastighetsägare.
 • Förvaring av arkivkopia hos Hansa i tio år.
 • Provtryckning av murstockar.